Gå til indhold

Roskilde Fjord

AU, DTU Aqua og GEUS har bistået Skjoldungernes National park med at udarbejde to konkrete forslag til genopretning af stenrev i Roskilde innerbredning.

Roskilde Fjord

Bundforhold ved Nørrerev i 2022. Foto: Karsten Dahl

Projektet omfattede en indledende forundersøgelse og afklaring af evt. konflikter med Roskilde fjords status som Natura 2000 område. Herefter blev der gennemført en akustisk opmåling af havbunden af GEUS og dykker transekter i tre mulige projektområder hvor overordnede biologiske og bentiske forhold blev beskrevet. Endelig er der udarbejdet konkrete detaljerede forslag til udlægning af nye sten i to områder Nørrerev og ved Ægholm samt ydet faglig bistand til Skjoldungernes National park i relation til høringsprocesser og ansøgning. Den konkrete restaurering er planlagt gennemført inden udgangen af 2022.

 Placering af rev

Udlægningsplan for 2 større revstrukturer, fem mindre toppe og spredte sten ved Nørrerev i Roskilde Fjord. De 2 større revstrukturer findes inden for de røde polygoner og er markeret her med gråt. Nørrerev med tilhørende banke er markeret med gult. De spredte sten udlægges inden for det skraverede område.

Igangværende projekter

Realiserede projekter

Internationale projekter