Gå til indhold

Om Centeret

Center for Marin Naturgenopretning vil fremme en vidensbaseret implementering af marin naturgenopretning, med henblik på at styrke marine økosystemers modstandsdygtighed, økologiske balance og en lang række økosystem tjenester i danske farvande.

Centeret vil formidle faglig viden og rådgive om faktorer (økologiske, tekniske og økonomiske), der styrker projekternes succes og minimerer fejlslag.

Centeret vil sikre en videnskabelig og faglig velunderbygget rådgivning som bidrag til den nationale planlægning af marin naturgenopretning og aktive naturfremmende løsninger der bidrager til at forbedre tilstanden i hav og fjord.

 

Udfordringen

Danmarks havmiljø omfatter en rigdom af lavvandede kystnære økosystemer med en mangfoldig flora og fauna, og kystnaturen er Danmarks globalt set vigtigste bidrag til klodens biodiversitet. På trods af årtiers indsats for at forbedre vandkvaliteten i vores kystnære havmiljø, er den økologiske tilstand utilfredsstillende og selv de beskyttede naturtyper har en ugunstig bevaringsstatus.

Der er en stigende erkendelse af, at det ikke er tilstrækkeligt at reducere næringsstoftilførslen for at opnå en forbedret natur- og miljøtilstand indenfor en overskuelig fremtid. I mange tilfælde er aktiv genopretning et nødvendigt supplement for at genskabe de tabte habitater og sikre de værdifulde  økosystemtjenester og ydelser havet leverer og som sikrer robuste marine naturtyper (Orth et al. 2020).

I de senere år har der været en stigende interesse for aktiv naturgenopretning i marine områder, drevet af interesser rækkende fra ønsket om flere fisk i kystzonen til muligheder for at kunne opleve en varieret natur. Generelt har de gennemførte projekter dog kun i begrænset omfang resulteret i viden om projekternes natur- og miljøeffekter. Der er derfor et stort behov for en vidensbaseret tilgang for at sikre et bedre overblik over faktorer (økologiske, tekniske og økonomiske), der kan sikre succes for fremtidige projekter.

 

Centerets mål

Center for Marin Naturgenopretning vil sikre, at marin naturgenopretning i Danmark foregår på et vidensbaseret grundlag, så investeringerne bliver optimale.

Formålet med centret er gennem opsamling, kortlægning og bearbejdning af eksisterende og ny viden at levere knowhow som gør det muligt for lokale, kommunale og nationale aktører succesfuldt at gennemføre forskellige typer af marine naturgenopretningsprojekter. Herved vil centret bidrage til at optimere den samlede pakke af økosystemtjenester, som naturgenopretning kan bidrage med i Danmark: Forbedret miljø/naturtilstand, større biodiversitet, lagring af kulstof, immobilisering af næringsstoffer, fiskeri og naturlig kystbeskyttelse i danske farvande, samt understøtte og kvalificere aktiviteter inden for de nævnte områder.

 

 

Helhedstænkning

 

Organisationsdiagram for centeret

 

Rådgivning

En central opgave for centeret er at sikre en effektiv rådgivning baseret på den indsamlede viden om kriterier for succesfuld naturgenopretning og effekterne af disse (AP2) samt vurderinger af økosystemfunktioner og -tjenester (AP3). Vores rådgivning og vidensdeling vil især være rettet mod lokale og nationale myndigheder samt interesseorganisationer og forskere. Formålet er at bidrage til at sikre en optimal implementering af marine naturgenopretningsprojekter, som fremmer synergien ml. forskellige natur-, miljø- og klimaindsatser.

 

Konkrete arbejdsopgaver

Konkrete arbejdsopgaver

 

Arbejdspakke 1 (AP1) - Centerledelse 

Ledelse af centeret omfattende planlægning af centrets aktiviteter og opfølgning på disse herunder prioritering af indsatser. Hertil kommer administration af centrets økonomi og resurser og fundraising med henblik på at understøtte nye behov (udfylde videnshuller) identificeret af centerledelsen. AP1 står også for kommunikation med Miljøstyrelsen og andre bidragydere til centrets økonomi.

 

Arbejdspakke 2 (AP2) - Vidensindsamling 

Vidensindsamling er en kerneydelse i centret, og omfatter:

Dokumentation af de kritiske forhold (lys, salinitet, vandkvalitetet, geologi, strøm) som skal opfyldes for succesfuld etablering af forskellige marine habitattyper. Hvilke typer af sten er egnede? Hvor meget vandudveksling kræves? Hvad er de nødvendige niveauer for ilt, temperatur, næringssaltskoncentrationer og salinitetsforhold? Hvornår forhindrer næringsstofbelastning naturlig retablering og naturgenopretning af diverse marine habitater? Denne viden indsamles ved grundig gennemgang af miljøforholdende omkring eksisterende restaureringsprojekter. Resultatet vil være en kvantitativ vurdering af de kriterier og tålegrænser som skal være opfyldt i en udvælgelse af egnede områder til marin genopretning for de respektive naturtyper. Ud fra disse kriterier udvikles kortlag, som gør det muligt at udpege umiddelbart egnede områder til forskellige former for restaurering (screening). Disse kortlag vil typisk skulle suppleres af yderligere forundersøgelser før restaureringstiltag etableres.

 

Arbejdspakke 3 (AP3) - Vidensdeling og rådgivning. 

En central opgave for centret er at sikre en effektiv deling af viden om kriterier for succesfuld naturgenopretning og effekterne af disse, samt vurderinger af økosystemfunktioner og -tjenester (AP2). Vores vidensdeling vil især være rettet mod nationale (Miljøstyrelsen) og lokale myndigheder samt interesseorganisationer og forskere. Formålet er at bidrage til at sikre en optimal implementering af marine naturgenopretningsprojekter, som fremmer synergien ml. forskellige natur-, miljø- og klimaindsatser. AP3 omfatter:

 

Tidsplan

En tidsplan over centerets aktiviteter, leverancer og ansvarlige institutioner fremgår af figuren herunder.

Tidsplan

Centerets aktiviteter, tidsplan og ansvarlige partnere.