Gå til indhold

Aalborg Kommune etablerer mindre stenrev

Kysthjælperprojektet er i slutningen ansøgning- og planlægsfasen. 

Aalborg Kommune har vedtaget at afsætte 125.000 pr. år fra 2021 til 2025 til etablering af mindre stenrev i Limfjorden. Beløbet dækker både administration og etableringsudgifter.

Limfjordssekretariatet er projektleder på indsatsen i Aalborg Kommune.

  Projektet er geografisk lokaliseret i farvandet omkring Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er koblet op på et større projekt ”Kysthjælper – Vi giver havet en hånd”, som løber til og med 2025.

   

  Etableringen af stenrev i Aalborg Kommune og 3 andre kommuner, skal dels fungere som demonstrationsprojekter, hvor erfaringer fra alle aspekter fra myndighedsansøgninger, involvering af frivillige, anlægsløsninger til monitering af effekter samles, til udarbejdelsen af en fyldestgørende manual til nye marine projekter. Samtidigt leverer Kysthjælperprojektet ressourcer til at involvere lystfiskere og andre i stenrevsprojektet og gøre det muligt for frivillige at bidrage til den marine naturgenopretning.

  Sammenfletningen af Aalborg Kommunes bevilling til etablering af mindre stenrev og Kysthjælperprojektet giver dermed mulighed for at både at etablere et antal mindre stenrev, høste viden og formidle om processen samt involvere lokale borgere aktivt i projektet.

  Limfjordssekretariatet har afholdt flere møder med de interesserede og frivillige kysthjælpere om et samarbejde. Det har konkret resulteret i at nogle kysthjælpere har påtaget sig ansvaret som ”projektejere” på udvalgte projektområder. Kysthjælpere har valgt at gå videre med i alt 4 projektområder i Limfjorden, mens Aalborg Kommune har valgt at undersøge muligheden for at etablere to stenrev som det fremgår af nedenstående tabeloversigt.

   

  Tabel Kysthjælper

  På nedenstående oversigtskort fremgår de i alt 4 projektområder (grøn label), som er blevet valgt af de frivillige kysthjælpere, mens Aalborg Kommune har valgt 2 projektområder (blå label).

  Limfjordssekretariatet har hjulpet med at udarbejde projektbeskrivelser for de 4 kysthjælpergrupper, og har lavet projektbeskrivelser for de 2 projekter, hvor Aalborg Kommune er projektejer. De 6 projektbeskrivelser blev indsendt til myndighedsbehandling hos Kystdirektoratet i august-september. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

  Kysthælper lokation

  Mens Kystdirektoratet behandler projektansøgningerne, skal kysthjælperne og Limfjordssekretariatet nu til at undersøge, hvordan vi får løst nogle af de praktiske forhold og ikke mindst finansieringen.

  Formålet med projektet er at forbedre miljøtilstanden i Aalborg Kommunes kystvand, herunder øge biodiversitet.

  Give frivillige ildsjæle mulighed for at engagere sig i arbejdet med at skabe bedre miljøforhold i de kystnære farvande.

  Projektet skal bidrage til verdensmål 14 – Livet i havet og 17 – Partnerskaber for handling.

  Limfjordssekretariatet er projektleder på indsatsen i Aalborg Kommune og er lykkedes med at geare midlerne ved at indgå i Danmarks Sportsfiskerforbunds projekt ”Kysthjælper – Vi giver havet en hånd” som støttes fra Velux Fonden.

  Udlægningen af sten vil fremme den marine biodiversitet med en rigere fauna og bundvegetation i Limfjorden. Makroalger og muslinger har svært ved at vokse på sandbund, men kan hæfte sig fast til stenenes hårde overflader, så tangskove og muslinger kan etablere sig på de udlagte sten.

  Makroalger vil forbedre skjulestederne for faunaen generelt og især fiskeyngel. Samtidigt vil spredte sten udgøre vigtige habitater for krebsdyr som fx sorthummer, hvis udbredelse er begrænset i områder uden forekomst af store sten.

  Teksten er skrevet af Klavs Bavnshøj Frederiksen, Projektleder ved Limfjordsrådet.

  Klavs.frederiksen@aalborg.dk

  # +45 2520 2167

Igangværende projekter

Realiserede projekter

Internationale projekter