Gå til indhold

Genopretning af livet i Køge Bugt

Foreningen Køge Bugt Stenrev er i gang med første af 6 arbejdspakker i ’Projekt Køge Bugt Marine Park’. Projektperioden løber frem til oktober 2028.

Foreningen Køge Bugt Stenrev har siden juni 2020 arbejdet for et godt havmiljø i Køge Bugt. Et initiativ som kombinerer ambitionerne om at forbedre, forske og formidle om de mange potentialer, der er forbundet med at fremme den økologiske tilstand i Køge Bugt. Vi samarbejder med alle, der har fælles visioner, og forsøger at formidle bredt ud til alle målgrupper om de tiltag, som kan og bør udføres for at forbedre funktionalitet i de indre danske farvande.

Køge Bugt - placering af tiltag

  Køge Bugt er et omtrent 450 kvadratkilometer brakt-saltvandsområde, med en max. dybde på 12-16 meter, og et opland udgjort af 9 kystkommuner med i alt ca. 335.000 indbyggere.

  Vores projekter inkluderer opførsel af stenrev placeret i både den kystnære zone og på større dybder, således, at vi kan blive klogere på hele bugtens funktionalitet.

  Projekterne er fordelt mellem kommunerne Stevns, Køge, Solrød, Greve og Ishøj, og vi ser muligheder i også at opstarte lignende samarbejder med de nordlige kommuner; Brøndby, Vallensbæk, Hvidovre samt Dragør kommune. Idet vi prioriterer formidling om vores projekter højt, og ved at ikke alle har lige mulighed for at udforske bugten fra en våddragt, gør vi hvad vi kan for at udbrede viden om potentialerne ved marin genopretning fra landjorden.

  Gennem vores samarbejde med 5 af bugtens kommuner, og en fornem bevilling fra Velux Fonden modtaget i maj 2022, er vi i gang med første fase af vores 6 arbejdspakker i ’Projekt Køge Bugt Marine Park’. Projektperioden løber frem til oktober 2028.

  Parallelt arbejder vi på opførelsen af formidlingsstenrevene ’Strandgreven og Klintekongen’ ud for Mosede Fort i Greve kommune.

  Desuden har vi modtaget generøse bevillinger fra Den Blå Planet til indkøb af udstyr til foreningens ’grejbank’, som vi medbringer til offentlige formidlingsevents, og som ofte bruges af oplandets folkeskoler til lærestyret undervisningsforløb omkring Køge Bugts marinbiologi. 

  I løbet af det historiske stenfiskeri har man fjernet enorme mængder sten fra havbunden i Køge Bugt. Derved er fundamentet for væksten af tætte tangskove, som er vigtige hjemsteder for en lang række marine livsformer, forsvundet.

  En af foreningens primære formål er derfor at opføre stenrev til både naturgenopretnings-, formidlings- og forskningsformål, og dermed understøtte de samhørigheder der er på stenrevshabitater mellem sten, flora og fauna. 

  Takket være Velux Fonden bliver ’Projekt Køge Bugt Marine Park’ nu en realitet. En flot donation af sten fra Vejdirektoratets arbejde med udgravningen til den kommende Nordhavnstunnel medfører, at vores forening de kommende år modtager anslået 15.000 kubikmeter sten, som vi ønsker at benytte til opførslen af blandt andet Formidlingsstenrevene ´Strandgreven og Klintekongen´.

   

  Syd for indsejlingen til Ishøj Havn opfører vi stenrevet ’Fyrsten’, som især skal benyttes til formidlingsformåI af Ishøj Naturcenter, ’Havhytten’. Ligeledes arbejder vi sammen med ’Havhytten’ om mulighederne for at fremvise potentialerne ved at dyrke spiseligt tang og muslinger ved etablering af en marin nyttehave, hvorfra ’Havhytten’s besøgende kan være med til at høste ’blå biomasse’.

  Formidlingsrevet Fyrsten

  Hvordan reagerer fisk på rev lavet af beton? Og hvilke potentialer har genbrugsbeton som materiale til kunstige rev?

  Sten til stenrev er ofte dyre og besværlige at skaffe, idet stenene ofte sejles fra Norge og Sverige eller udvindes fra grusgrave på land. Erfaringer fra eksempelvis vindmøllefundamenter støbt i beton viser, at marine livsformer koloniserer og trives på de rå overfalder. Ifølge retningslinjer i OSPAR-konventionen skal installationerne dog fjernes igen, når møllerne er udtjente, men derved fjernes desværre også fundamentet for de ellers velfungerende rev. Sammen med DTU Aqua og DTU Sustain vil vi i projekt ’Circle Reef’ undersøge potentialerne ved at opføre rev konstrueret af hhv. sten og beton, således, at man på et mere oplyst grundlag kan tage beslutninger om at bevare de velfungerende kunstige rev, som opstår på betoninstallationer.

  Project Circle Reef (Ishøj Kommune)

  For især at støtte op om fuglelivet ved Ølsemagle Revle og Staunings Ø (Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130), opfører vi et stenrev kombineret med et biogent rev bestående af levende blåmuslinger. Muslinger filtrerer havvandet for mikroalger, hvilket giver klarere vand. De forbedrede lysforhold giver gode levevilkår for makroalger og ålegræs. Biogene rev udgør samtidig gode skjulesteder for småfisk og fiskeyngel, og det er bl.a. påvist, at netop denne type rev er et godt levested for den stærkt truede europæiske ål.

  Det Biogene Rev ud for Ølsemagle Revle

   

   

   

  Køge Marina ønsker at samarbejde om formidling om havmiljøet. Vi arbejder derfor sammen om at idéudvikle på et havformidlingscenter, som skal huse undervisningsfaciliteter til besøgende og institutioner.   

  Lige nord for Marinaen vil vi ligeledes opføre et kystnært formidlingsstenrev, som vi vil kombinere med udsætninger af biohuts, også kendte som Fiskebørnehaver, som består af stålbure fyldt op med tomme østers- og muslingeskaller. 

  Formidlingsrev og Havformilingscenter ved Køge Marina

  Fra oplandet løber både små og store vandløb ud i Køge Bugt. Disse vandløb benyttes som vandringsruter for flere fiskearter, såsom aborre, ørreder, rimter og den kritisk truede europæiske ål. For at undersøge hvorledes fiskenes chancer for overlevelse øges, vil vi opføre såkaldte ’Fiskehoteller’ i form af flere mindre stenrev ved vandløbenes udmundinger samt øge udbuddet af fouragerings- og skjulesteder. Dette ser vi nærmere på i samarbejde med DTU Aqua og Københavns Universitet/Statens Naturhistoriske Museum.

  Fiskehoteller nær Køge Å, Vedskølle Å og Tryggevælde Å

  Syd for Mosede Havn (Greve) og den nordlige høfde ud for Mosede Fort Museum arbejder vi på at opføre et kystnært stenrev, ’Strandgreven’, hvilket skal muliggøre formidling og udforskning af biodiversiteten i den kystnære zone. I forlængelse heraf arbejder vi på at opføre stenrevet ’Klintekongen’, som skal placeres længere ude i bugten på 8-10 meter vand. ’Klintekongen’ skal konstrueres som et dybtliggende, huledannende rev, og bruges som platform til at belyse stenrevshabitater på dybt vand.

  Formidlingsrev Strandgreven og Klintekongen

  Vi samarbejder gerne med alle som har fælles visioner for at forbedre bugtens økologiske tilstand.

   

  Vores samarbejdspartnere inkluderer blandt andre

  Velux Fonden, WSP Danmark, DTU Aqua, DTU Sustain, Københavns Universitet/Statens Naturhistoriske Museum, Den Blå Planet, Øresundsakvariet, Stevns Kommune, Køge Kommune, Solrød Kommune, Greve Kommune, Ishøj Kommune samt en lang række lokale foreninger, som bruger Køge Bugt som platform for deres aktiviteter.

  Vi har endnu ikke fået sten i vandet, men flere af vores projekter er til behandling hos Kystdirektoratet, mens der for andre projekter udføres forundersøgelser i udvalgte områder til vurdering af disses egnethed for opførsel af stenrev. Vi bringer løbende nyt om status på projekterne på vores hjemmeside.

   

  Vores arbejde fortsætter med at indbringe flere nye uvurderlige kontakter og samarbejder med andre foreninger, interessegrupper, eksperter, mm., hvilket er med til at sikre, at projekterne er godt forankrede på landjorden. Det er vi naturligvis meget stolte af!

  Teksten er skrevet af Emma Røhmann Polauke, Marinbiolog/Ph.d. Stud. ved Syddansk Universitet, assisterende projektleder på Køge Bugt Marine Park/Køge Bugt Stenrev

  Kontakt: info@koegebugtstenrev.dk eller emmap@sdu.dk

  Læs mere om Køge Bugt Stenrevs projekter her: https://koegebugtstenrev.dk/

   

  Referencer:

  I/S Køge Bugt Strandpark (1986)  http://strandparken-kbh.dk/wp-content/uploads/2019/01/koege-bugt-strandpark_reduceret.pdf?fbclid=IwAR1hg77CqJAF4UJJCqkqF38gRw-EHJGXp43-YoY-4CzBlFFWzv6COxnBAlI

  https://www.ospar.org/convention

  [ Svendsen, J.C., Kruse, B.M., Nielsen, J.R., Olsen, J., Alstrup, A.K.O. Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald? Vand & Jord, 26. årgang nr. 2, maj 2019 http://vand-og-jord.dk/wp-content/uploads/2021/03/vj219-fundamenter.pdf

  (Schwartzbach et al, 2020)  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771420307733?via%3Dihub

   

  Læs mere:

  https://koegebugtstenrev.dk/

   

Igangværende projekter

Realiserede projekter

Internationale projekter