Gå til indhold

Forskning og publikationer

Centrets centrale opgave og hovedaktivitet vil være at indsamle, bearbejde og analysere viden med henblik på at rådgive statslige såvel som lokale myndigheder og private aktører om implementering, praktisk udførelse og efterfølgende monitering af effekterne af marin naturgenopretning, så fremtidige aktiviteter kan hvile på fagligt velfunderede løsninger (Bruhn et al. 2020, Stæhr et al. 2020). Centret vil have et nationalt fokus og internationalt perspektiv for at sikre, at den nyeste viden omkring marin naturgenopretning bliver bearbejdet og gjort tilgængelig for danske interessenter rækkende fra nationale og lokale myndigheder til private foreninger og andre aktører.

 

 • Vejledning for udpegning af områder egnet til etablering af blåmuslingebanker  Rapporten giver en kortfattet gennemgang af og et overblik over vigtige kriterier af både praktisk, fysisk og biologisk karakter, der har betydning for valg af passende lokaliteter til etablering af blåmuslingebanker. Kriterierne er udvalgt på baggrund af generelle forhold i danske fjorde og kystområder og vejledningen er tiltænkt som en hjælp til at planlægge arbejdet.

 • Vurdering af de potentielle konsekvenser for natur og miljø i Køge Bugt af projektet ’Holmene’  Følgende rapport evaluerer den aktuelle tilstand af havmiljøet i Køge Bugt samt de potentielle effekter på miljøtilstanden som følge af projektet ’Holmene’. Vi vurderer, at der er behov for en samlet økosystemsbaseret forvaltningsplan for Køge Bugt, og at man i sådan en plan må afveje væsentligheden af et byggeprojekt som Holmene ift. eksisterende og planlagte påvirkninger, samt ud fra en betragtning om hvad økosystemet samlet set kan holde til.

 • Ålegræs Guideline til udpegning af optimale storskala udplantningsområder  Rapporten er en kortfattet gennemgang af udpegningsproccessen for ålegræsgenopretning. Anbefalingerne er erfaringsbaserede med baggrund i udplantninger i danske fjorde og kystområder. Formålet har været at sikre højest mulige succes via en blanding af metodiske processer fra model/GIS-analyser af kyststrækninger, som yderligere kvalificeres ved drone-analyser og dykker-observationer inden der gennemføres test-transplantationer som endeligt udpegningsgrundlag.

 • Udgivelse fra Vand og Jord, 30 årgang nr. 2, maj 2023.  Hvad omfatter naturgenopretning i havet og hvad kan det bruges til? Bliv klogere på det og meget andet i denne udgivelse fra Vand og Jord, 30 årgang nr. 2, maj 2023.

 • Overordnet vejledning for udpegning af områder til marin naturgenopretning  Rapporten gennemgår en række overordnede retningslinjer og procedurer, der bør anvendes ved udpegning af områder til marin naturgenopretning samt de indledende undersøgelser inden etablering og efterfølgende undersøgelser til dokumentation af opnåede miljøeffekter.

 • Marine habitaters understøttelse af vigtige biologiske økosystemtjenester  Rapporten er en kortfattet gennemgang af, hvilke økosystemtjenester som de respektive habitater potentielt realiserer. Habitaterne er spredte stenrev/tangskove, huledannende stenrev, muslingebanker og ålegræsenge som kvalificeres overfor økosystemtjenesterne: 1) immobilisering af N og P i vækstsæsonen, 2). permanent lagring af næringsstoffer, 3) biodiversitet, 4) forbedring af lysforholdene, 5) klimavirkemiddel og 6) kystbeskyttende.

 • Begreber i relation til marin naturgenopretning  Rapporten beskriver centrale begreber og definitioner relateret til marine naturforbedrende aktiviteter. Centret vil med denne gennemgang sikre, at der er klarhed om begreberne på området og hvad disse indebærer, men vil ikke afgøre om de forskellige aktiviteter beskrevet nedenfor kan betragtes som hensigtsmæssige i et natur- eller miljøperspektiv lokalt eller generelt

 • MOMENTUM+ fra december 2022  MOMENTUM+ fra december 2022 indeholder artikler om marin naturgenopretning og omtale af Center for Marin Naturgenopretning.

 • Biologiske undersøgelser på Taarbæk Rev  Rapporten omfatter en visuel verifikation af en akustisk kortlægning af Taarbæk Rev, der ønskes restaureret. Rapporten når en konklusion, at den oprindelige tolkning af større stenforekomster består af blåmuslinger. Rapporten beskriver den biologiske baseline for området forud for en restaurering og foreslår 8 konkrete områder for udlægning af sten.

 • Virkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt  DTU Aqua-rapporter er afrapportering fra forskningsprojekter, oversigtsrapporter over faglige emner, redegørelser til myndigheder o.l. Med mindre det fremgår af kolofonen, er rapporterne ikke fagfællebedømt (peer reviewed), hvilket betyder, at indholdet ikke er gennemgået af forskere uden for projektgruppen.

 • Hesselø Offshore Wind Farm  This report was commissioned by Energinet to the consortium of NIRAS and Aarhus University and constitutes a description of the baseline status as well as a sensitivity analysis for the benthic hard bottom communities relevant in connection with the assessment of environmental impacts of the panned Hesselø Offshore Wind Farm (OWF).