Gå til indhold

Forskning og publikationer

Centrets centrale opgave og hovedaktivitet vil være at indsamle, bearbejde og analysere viden med henblik på at rådgive statslige såvel som lokale myndigheder og private aktører om implementering, praktisk udførelse og efterfølgende monitering af effekterne af marin naturgenopretning, så fremtidige aktiviteter kan hvile på fagligt velfunderede løsninger (Bruhn et al. 2020, Stæhr et al. 2020). Centret vil have et nationalt fokus og internationalt perspektiv for at sikre, at den nyeste viden omkring marin naturgenopretning bliver bearbejdet og gjort tilgængelig for danske interessenter rækkende fra nationale og lokale myndigheder til private foreninger og andre aktører.

Vejledning for udpegning af områder egnet til etablering af blåmuslingebanker

Rapporten giver en kortfattet gennemgang af og et overblik over vigtige kriterier af både praktisk, fysisk og biologisk karakter, der har betydning for valg af passende lokaliteter til etablering af blåmuslingebanker. Kriterierne er udvalgt på baggrund af generelle forhold i danske fjorde og kystområder og vejledningen er tiltænkt som en hjælp til at planlægge arbejdet.

Vurdering af potentielle konsekvenser

Rapporten evaluerer den aktuelle tilstand af havmiljøet i Køge Bugt samt de potentielle effekter på miljøtilstanden som følge af projektet ’Holmene’. Vi vurderer, at der er behov for en samlet økosystemsbaseret forvaltningsplan for Køge Bugt, og at man i sådan en plan må afveje væsentligheden af et byggeprojekt som Holmene ift. eksisterende og planlagte påvirkninger, samt ud fra en betragtning om hvad økosystemet samlet set kan holde til.

 

Hvad omfatter naturgenopretning i havet og hvad kan det bruges til?

Ålegræs - Guideline til udpegning af optimale storskala udplantningsområder er en kortfattet gennemgang af udpegningsproccessen for ålegræsgenopretning. Anbefalingerne er erfaringsbaserede med baggrund i udplantninger i danske fjorde og kystområder. Formålet har været at sikre højest mulige succes via en blanding af metodiske processer fra model/GIS-analyser af kyststrækninger, som yderligere kvalificeres ved drone-analyser og dykker-observationer inden der gennemføres test-transplantationer som endeligt udpegningsgrundlag.

 

Hvad omfatter naturgenopretning i havet og hvad kan det bruges til?

Hvad omfatter naturgenopretning i havet og hvad kan det bruges til? Bliv klogere på det og meget andet i denne udgivelse fra Vand og Jord, 30 årgang nr. 2, maj 2023.

 

Rapport om Marine habitaters økosystemtjenester

Overordnet vejledning for udpegning af områder til marin naturgenopretning gennemgår en række overordnede retningslinjer og procedurer, der bør anvendes ved udpegning af områder til marin naturgenopretning samt de indledende undersøgelser inden etablering og efterfølgende undersøgelser til dokumentation af opnåede miljøeffekter. 

 

Rapport om Marine habitaters økosystemtjenester Marine habitaters understøttelse af vigtige biologiske økosystemtjenester er en kortfattet gennemgang af, hvilke økosystemtjenester de respektive habitater potentielt realiserer. Habitaterne er spredte stenrev/tangskove, huledannende stenrev, muslingebanker og ålegræsenge som kvalificeres overfor økosystemtjenesterne: 1) immobilisering af N og P i vækstsæsonen, 2). permanent lagring af næringsstoffer, 3) biodiversitet, 4) forbedring af lysforholdene, 5) klimavirkemiddel og 6) kystbeskyttende. 

 

Publikation vedr. Virkemidler i Lillebælt

Begreber i relation til marin naturgenopretning. Videnskabelig rapport fra Nationalt Center for Marin Naturgenopretning – 2023

 

Publikation vedr. Virkemidler i Lillebælt

Virkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt. Undersøgelsen er fra august 2022.

 Momentum - et hav af muligheder

MOMENTUM+ fra december 2022 indeholder artikler om marin naturgenopretning og omtale af Center for Marin Naturgenopretning.

 

Artikel om beskyttelse og genetablering af havmiljøet

 Medlemmer fra bl.a. Center for Marin Naturgenopretning har udgivet denne artikel i december 2022

 

 

Centret har tillige en ambition om at gennemføre og facilitere forskning og ny viden omkring marin naturgenopretning nationalt og internationalt.

 

Arbejdsfelterne er mange. Herunder er listet forskellige muligheder:

  • Opskalering og kvantificere af eksisterende og fremtidige økosystemeffekter ved forskellige typer af marin restaurering
  • Udvikling af kortlag for nuværende og potentiel udbredelse af habitater (ålegræs, stenrev, biogene rev, tangskove) kombineres med datalag for salinitet, temperatur, ilt, lystilgængelighed, næringssaltskoncentrationer, vandudveksling, strøm- og bølgeforhold, sedimentforhold, samt forurenende stoffer. Ud fra den opnåede viden laves nye kortlag som gør det muligt at kvantificere potentielle økosystem funktioner og tjenester opnået ved en bred vifte af naturgenopretningstiltag.
  • Faglig økosystemanalyse af, årsagerne til at økosystemerne er ude af balance
  • Tærskelværdier for forskellige presfaktorer, som vil variere for forskellige habitater.
  • Succeskriterier for marin naturgenopretning i form af best practices.
  • Udvikling af procedurer for udpegning af egnede områder for marin naturgenopretning og kombination af forskellige former for naturgenopretning.
  • Faglig formidling og uddannelse.
  • Vidensdeling med forskere, myndigheder og lokale aktører involveret i marin naturgenopretning.

 

Ovenstående leverancer vil danne et optimalt fundament for, at centret rådgivnings- og analysemæssigt kan understøtte planlagte og kommende aktiviteter inden for marin naturgenopretning samt i processen med at implementere marine nationalparker. Dette vil sikre, at miljømyndighederne opnår et optimalt og videns baseret grundlag for nationalparker og tilhørende genopretningsaktiviteter på et tidspunkt, hvor disse aktiviteter er i vækst i den danske miljøforvaltning. Centret vil endvidere kunne levere vejledning vedrørende kvantificering af miljø- og naturudviklingen samt de klima-, biodiversitet- og naturmæssige økosystemtjenester af aktiviteter med marin naturgenopretning og etablering af nationalparker, der kan sikre dokumentation af effekterne.